FAQ / Veel gestelde vragen 

Welkom bij onze FAQ-pagina, waar we de meest gestelde vragen over onze producten en diensten beantwoorden. We begrijpen dat het soms verwarrend kan zijn om informatie te vinden over een bepaald onderwerp, dus hebben we deze pagina samengesteld om u te helpen snel antwoorden te vinden op uw vragen. Mocht uw vraag hier niet bij staan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder!

Volgeboekt

Meld je aan bij de wachtrij, als er een plek vrij komt dan krijg jij hier een melding van houdt hierom wel je email in de gaten want wie het eerst komt wie het eerst maalt bij deze.  

Afspraak maken hoe?

Dit doe je door op de website op afspraak maken te klikken. Dit kan niet telefonisch. 

Betaling

Betaling dient vooraf gedaan te worden om afzeggingen te voorkomen. Hierdoor wordt ook gelijk een plek gereserveerd. 

Bent je verhinderd?

Geef dit op tijd door. De afspraak kan alleen 6 uur van te voren zelf verplaatst via de link in je email adres. Dit kan niet telefonisch. Gewoon verhinderd en iets later geef het aan bij de desbetreffende barber en wellicht kan hij of zij indien mogelijk zoeken naar een oplossing. 

Ziek?

Verplaats je afspraak per email. 

No show

Als je niet komt krijg je de melding "no show" Hierna kan je een nieuwe afspraak maken. 

Jonge kinderen?

Kinderen tot 13 jaar kunnen gebruik maken de woensdag actie en betalen het kinder tarief. 

Voorkeur voor barber vergeten?

Laat het minimaal 12 uur van te voren telefonisch aan ons weten. Indien mogelijk kunnen wij dit voor u nakijken en/of aanpassen. 

Heeft u een klacht?

U kunt uw klacht mailen naar klacht@yourbarber.nl. 

Wil je bij ons werken of stage lopen?

kijk op de pagina https://yourbarber.nl/werken-bij/ naar onze vacatures of stuur een open sollicitatie. 

Wil je de afspraak verzetten?

Dit kan via de bevestigingslink in de email die je hebt ontvangen tijdens het reserveren. Let op dit kan niet telefonisch en tot 6 uur voor je afspraak. 

Ben je op zoek naar onze openingstijden?

Bekijk onze openingstijden in de online agenda of kijk op onze website. 

Ons adres

Kijk op de volgende pagina: https://yourbarber.nl/contact/ Hier kan je ook een routebeschrijving opvragen. 

Is de barber ziek?

Wanneer de barber ziek is wordt u netjes op de hoogte gehouden en zal er een vervanger voor de barbier komen. Hierdoor kan de afspraak alsnog doorgaan. 

Haren wassen

Kom altijd gewassen haar naar onze barbershop toe. Wanneer wij je haren moeten wassen worden er kosten in rekening gebracht. 

Ik heb geen email ontvangen

Controleer of je het juiste emailadres hebt ingevoerd of dat er typefouten zijn gemaakt. Kijk anders in de spammap. 

Most Asked Questions

Welcome to our FAQ page, where we answer the most commonly asked questions about our products and services. We understand that it can sometimes be confusing to find information on a particular topic, so we have compiled this page to help you quickly find answers to your questions. If your question is not listed here, please don't hesitate to contact us. We are happy to assist you!

Fully booked

Register at the queue, if a spot becomes available you will receive a notification, so keep an eye on your email because first come, first served. 

How can i make an appointment?

You can make an appointment on the website by clicking on te button "Maak afspraak". This is not possible by phone.

Payment

Payment must be made in advance to avoid cancellations. This also immediately reserves a place.

Are you prevented?

Please pass this on in time. The appointment can only be moved 6 hours in advance via the link in your email address. This cannot be done by telephone. Just prevented and a little later indicate it to the relevant barber and perhaps he or she can look for a solution if possible.

Sick?

Move your appointment by email.

No show

If you don't come you will receive the message "no show" After this you can make a new appointment.

Young children?

Children up to the age of 13 can use the Wednesday promotion and pay the children's rate.

Forgotten your preference for barber?

Let us know by telephone at least 12 hours in advance. If possible, we can check and/or adjust this for you.

Do you have a complaint?

You can mail your complaint to complaint@yourbarber.nl.

Would you like to work or do an internship with us?

Check out the page https://yourbarber.nl/werken-bij/ for our vacancies or send an open application.

Do you want to reschedule the appointment?

This can be done via the confirmation link in the email you received when booking. Please note this is not possible by telephone and up to 6 hours before your appointment.

Are you looking for our opening hours?

View our opening hours in the online agenda or visit our website.

Our address

Check out the following page: https://yourbarber.nl/contact/ You can also request directions here.

Is the barber sick?

When the barber is ill you will be kept informed and a replacement for the barber will be provided. This allows the appointment to continue.

Washing hair

Always come to our barbershop with washed hair. If we have to wash your hair, costs will be charged.

I have not received an email

Check whether you have entered the correct email address or whether typing errors have been made. Otherwise, look in the spam folder.
Copyrights Yourbarber.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram